Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

O fundacji, statut, sprawozdania

W 1992 r. ustanowiono Fundację Otwartego Muzeum Techniki. Stawia ona przed sobą zadania:

  • budowy Otwartego Muzeum Techniki;
  • rozwijania świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i technicznego, a poprzez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu kręgowi kulturowemu, budowania więzi między ludźmi i narodami;
  • ochrony spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie;
  • aktywnej ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Polsce, przede wszystkim na obszarze Wrocławia i regionów nadodrzańskich oraz włączania go w obieg współczesnej kultury;

Wśród założycieli Fundacji znalazły się niemal wszystkie „historyczne” zakłady przemysłowe Wrocławia. Fundacja zyskała wsparcie środowisk naukowych i władz miasta. Wyrosła z woli właścicieli i użytkowników dóbr kultury – zabytków techniki pragnących poprzez dzieła cywilizacji technicznej promować miasto i aktywność jego mieszkańców w sferze kultury technicznej, ekonomii i przedsiębiorczości. Do tej pory udało się zrealizować szereg elementów z zakreślonego tutaj programu. Przeprowadzono m.in. kompleksowy remont i konserwację nabrzeży odrzańskich, w 1993 r. podjęto odbudowę XVIII-wiecznej śluzy „Mieszczańskiej”, komorowej – w XIX w. przebudowanej na komorową z przestawionymi głowami, śluzę „Piaskową – remontowaną w 1989 r. – w 1997 r. przywrócono żegludze turystycznej, przeprowadzono remonty kapitalne i konserwację kilku mostów śródmiejskich, m.in. „Zwierzynieckiego” z 1896 r., w 1993 r. wykonano remont Przepompowni Wody „Świątniki” oraz remont i konserwację ziemnych zbiorników wody czystej „Na Grobli”. W 1996 r., we współpracy z Zakładem Energetycznym „WAŁBRZYCH” S.A, udostępniono dla ruchu turystycznego elektrownię wodną „LUBACHÓW” k/Świdnicy dla grup zorganizowanych. W elektrowni, pracującej nadal w oparciu o zabytkowe wyposażenie techniczne pochodzące z ok. 1913 r., zorganizować zamierzamy „Muzeum Energetyki i Dziedzictwa Cywilizacyjnego Gór Sowich”, stanowiące element sieci przestrzennego Sowiogórskiego Muzeum Techniki, budowanego od 2003 r. w oparciu o zabytkowe parowozownie Dzierżoniowa. We Wrocławiu stale prowadzi się prace konserwacyjne zabytkowego taboru tramwajowego miasta. W sferze naszych zainteresowań pozostaje ok. 40 tramwajów, wozów gospodarczych i technicznych. Zrewaloryzowany w 1993 r. tramwaj „LH Standard” z 1925 r. kursuje na stałej linii z odbudowanymi przystankami w roli kawiarni. W 1998 r. podjęliśmy odbudowę i rewaloryzację holownika parowego „Nadbór”, który służy dzisiaj w roli pracowni Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki, klubu Fundacji i statku – muzeum. Prowadząc szeroką działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską, myślimy też o udostępnieniu jednej z XVI-wiecznych kopalń rud ołowiu i srebra Gór Sowich, elektrowni wodnej we Wrocławiu z 1925 r., turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu wysp przy śluzach śródmiejskich. Prowadzimy przy tym i intensywną działalność gospodarczą – Pracownię Architektoniczną Fundacji – przysparzającą środków na realizację statutowych zadań.

Sprawozdanie Zarządu 2015

Statut2015