Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

I ty możesz być mecenasem kultury

Polacy – pionierzy lotnictwa 1846-1918

Dla uczczenia jubileuszu stulecia lotnictwa Wolnej Polski, Fundacja Otwartego
Muzeum Techniki, poleca Państwa uwadze wyjątkowe dzieło, pracę znanego
historyka lotnictwa Stanisława Januszewskiego, autora m. in Wynalazków lotniczych
Polaków 1836-1918, Tajnych wynalazków lotniczych Rosja 1870-1917, monografii
Witolda Jarkowskiego, inżyniera – aeronauty, 1875-1918.
Tym razem do rąk Państwa dotrze wyjątkowy słownik biograficzny Polaków czynnych
na polu myśli lotniczej czasu jej narodzin. Sięgać będziemy nie tylko ku dorobkowi
polskiego piśmiennictwa, także ku literaturze przedmiotu m.in. Rosji, Austrii, Francji,
Niemiec, przede wszystkim zaś podstawę źródłową pracy stanowią materiały
odkrywane w archiwach wojskowych, i nie tylko, zwłaszcza Rosji, Austrii, Francji, a
także Centralnego Archiwum Wojskowego Polski.

Część pierwsza, pod tytułem „Polacy – pionierzy lotnictwa, 1846-1918” poda
biogramy ok. 1300 Polaków („cywili”) czynnych na polu aeronautyki i lotnictwa w
latach 1646-1918. Blisko 60% nazwisk po raz pierwszy pojawi się w historiografii
lotnictwa polskiego. Część pierwszą opublikujemy do czerwca 2017 r.
Część druga, pod tytułem „Lotnicy polscy na frontach Wielkiej Wojny 1914-1914”
poda ok. 1000 biogramów Polaków służących w siłach powietrznych Ententy i państw
Centralnych zmagających się na polach bitew Europy. Ukaże się w końcu roku 2017,
odkrywając przed Wami ponad 500 nowych, niejednokrotnie zupełnie zapoznanych
nazwisk i koleje losów ich bohaterów, z których wielu na ołtarzu Ojczyzny złożyło
życie, w latach wojny polsko-bolszewickiej i wojen granicznych odrodzonej
Rzeczypospolitej. Różnymi drogami powracali do kraju, łączyli siły, budując jego niepodległy byt.
Obu tomom nadamy formatu bliskiego A-4, zapis prowadzić będziemy w dwu
kolumnach, starając się ilustrować go unikatowymi niejednokrotnie fotografiami. Tom
pierwszy i drugi liczyć będą łącznie ponad 1000 stronic, oprawnych w twarde,
kolorowe okładki.

Do 30 kwietnia 2017 przyjmujemy wpłaty subskrypcji na oba tomy, łącznie w
wysokości 200 zł, płatnych na konto Fundacji Otwartego Muzeum Techniki: BGŻ SA
I/O Wrocław, nr 46 2030 0045 1110 0000 0398 0060. Wszyscy subskrybenci, osoby
fizyczne, otrzymają egzemplarz książki. Na pierwszych jej stronach zostaną też
wskazani jako mecenasi publikacji obu tomów. Podmioty prawne wskażemy o ile
dokonają wpłaty rzędu 1000 zł. Przychody ze sprzedaży słownika przeznaczymy na
działalność statutową Fundacji, prowadzoną na gruncie popularyzacji, promocji i
ochrony dziedzictwa kultury technicznej Polski. Polecamy Państwu stronę
internetową Fundacji (www.fomt.pl), na której znajdziecie wiele o niej informacji,
także tych sięgających inicjatyw wydawniczych, a opublikowaliśmy ponad 70 książek
z zakresu archeologii przemysłowej (ochrony zabytków techniki) i historii techniki,
także lotnictwa. Zapraszamy do współpracy.